Wat betekenen wij voor?

Het Dagelijks Bestuur 

Als dagelijks bestuur plannen wij met behulp van een vooraf opgesteld jaarplan onderwerpen waarvan wij vinden of weten dat ze aan de orde moeten komen. Zo zijn er een aantal vaste onderwerpen die via kanalen als afdeling onderwijs en samenwerkingsverband binnenkomen (o.a. meerjarenformatieplan, zorgplan, efj) en er zijn onderwerpen die wij zelf hebben gepland omdat we weten dat ze de komende tijd zullen spelen (bv. functiemix en functiedifferentiatie, passend onderwijs).

Sommige onderwerpen worden geagendeerd zodat we als GMR leden meer inzicht krijgen in de structuren waarmee we te maken hebben als GMR. Deze onderwerpen zijn licht en informatief.

Zwaarder zijn die onderwerpen die geagendeerd staan als verdieping. Hierbij is het idee dat we via een stappenplan meer te weten komen over grotere onderwijsonderwerpen zoals bijvoorbeeld functiedifferentiatie (mix). De informatie die u hierover krijgt kunt u meenemen naar uw school mr. Zo komen we uiteindelijk goed beslagen ten ijs op het moment dat deze zaken aan ons als GMR worden voorgelegd in een besluitvormende fase.

Bij de grotere agendapunten kan staan “ter vaststelling”, dan is duidelijk dat er een besluit over dat punt genomen gaat worden. Binnen de school mr kan het punt dan nog vóór de GMR besproken worden. Dan staat er ook bij vermeld wie advies en stemrecht hebben (oudergeleding, personeelsgeleding).

Verder zullen er soms agendapunten voorkomen waarbij discussie staat. In dat geval gaat het om zaken die binnen de GMR aangeslingerd worden, al dan niet ondersteund door de visie van het bestuur inzake het onderwerp, en waarvan we hopen dat deze zaken teruggekoppeld worden naar de school mr om dáár bediscussieerd te worden. Het onderwerp keert vervolgens terug op de GMR voor een peiling van de levende ideeën om vervolgens te besluiten op welke wijze we er mee verder gaan.

Het dagelijks bestuur treedt meestal 3  tot  4 weken voor de vergadering in overleg met het bevoegd gezag om hun agendapunten te bespreken en in te plannen.

Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Erwin Hemme (voorzitter)
  • Joyce Sandifort (secretaris)
  • Er loopt een vacature voor de functie penningmeester.

 

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail!
sitemap | webworks by infracom